Lucksawan Y. Progress Update #15
63340700413 FRAM#18

ครั้งที่ 15 รายงานความคืบหน้าตั้งแต่ 6 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564

Thesis

 • Blockly

ตอนนี้กำลังสร้าง object ในลักษณะ cube เพื่อทดสอบการหยิบ object ผลสามารถหยิบและลากได้แล้ว (สามารถ Interact กับ object ได้) แต่ยังเป็นผลการทดลองหยิบจาก Game scene อยู่ ทั้งนี้อ้างอิงจากไลบรารี่ MRTK ขั้นต่อไปจะนำไปทดสอบหยิบลากกับ Hololens 2

วิดิโอที่แสดงอยู่ในพื้นหลังตั้งใจว่าจะให้ display ในกรอบที่กำหนด แต่น่าจะยังตั้งค่าผิดอยู่ ตอนนี้ที่แสดงผลได้จะเป็นรูปแบบ Far from camera หรือ Near…

Lucksawan Y. Progress Update #14
63340700413 FRAM#18

ครั้งที่ 14 รายงานความคืบหน้าตั้งแต่ 6 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน พ.ศ. 2564
*ฉีดวัคซีน 1 ก.ย. 2564 (AZ เข็ม 2)

Thesis

ช่วงฝึกเขียน abstract ชิมลาง+หาสนาม

จารการถอดเปเปอร์ “Augmented Reality Learning Experiences: Survey of Prototype Design and Evaluation” ได้สิ่งที่น่าสนใจดังนี้

 • tool สำหรับพัฒนา AR สำหรับสาย non-programming ที่ได้กล่าวถึงได้แก่ DART, ComposAR, AMIRE, MARS ลักษณะเป็น…

Lucksawan Y. Progress Update #13
63340700413 FRAM#18

ครั้งที่ 13 รายงานความคืบหน้าตั้งแต่ 5กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564

Thesis update

เนื้อหา

“ลักษณะเด่นของโรงงานอัจฉริยะและการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการทำ Smart Factory” อยู่ในช่วงจัดทำวิดิโออนิเมชั่นประกอบเนื้อหา

Survey สนามส่ง Journal

ตอนนี้มีแนวทาง Survey เริ่มจาก scimagojr.com แล้วหา Field ที่เกี่ยวกับ Human-Computer Interface แล้วเลือกเล่มที่มีเนื้อหาครอบคลุมถึง Augmented Reality ได้เล่มที่เข้าข่ายดังนี้

 1. Virtual Reality
  ประเภท (JN), ประเทศ (UK), Publisher…

Lucksawan Y. Progress Update #12
63340700413 FRAM#18

ครั้งที่ 12 รายงานความคืบหน้าตั้งแต่ 6 มิถุนายน ถึง 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

Covid-19 Vaccinated: Astrazeneca เข็มที่ 1

สรุปความคืบหน้าครั้งที่ 1 (เทอม 2/2563)

รูปที่ 1. สรุปความคืบหน้าครั้งที่ 1 เทอม 2/2563

สอบความคืบหน้าครั้งที่ 1 เทอม 2/2563, pitch ไปที่ 9 หน่วยกิต คือระบบต้องสามารถสั่งงานผ่านอุปกรณ์สวมศีรษะ Microsoft Hololens 2 ได้ โดยใช้ Augmented object สั่งงานอุปกรณ์ (Hardware) จริงในหน่วยสาธิตได้

ผลการพัฒนาระบบ

ในเทอมนี้ อุปกรณ์สวมศีรษะ Microsoft Hololens 2 ตัวซีนการใช้งานสามารถแสดงผล Augmented object ในซีนได้…

Lucksawan Y. Progress Update #11
63340700413 FRAM#18

ครั้งที่ 11 รายงานความคืบหน้าตั้งแต่ 6 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564

Thesis update

Next step ที่เขียนไว้เดือนที่แล้ว

 1. เปลี่ยนเวอร์ชั่นของ MRTK ไปใช้เวอร์ชั่น 2.6 เนื่องจาก Unity ขึ้น warning มาว่า 2.5.4 ที่ใช้อยู่ตอนนี้มันล้าหลังไปแล้ว และเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ Microsoft แนะนำให้ใช้ Unity 2019 กับ MRTK 2.6 ขึ้นไปสำหรับ Hololens 2
 2. ทำ Sensor status ให้เรียบร้อย
 3. เริ่มทำ Blockly สำหรับสั่งควบคุม actuator

Lucksawan Y. Progress Update #10
63340700413 FRAM#18
#WFH #Covid19

ครั้งที่ 10 รายงานความคืบหน้าตั้งแต่ 6 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

Thesis update

Next step ที่เขียนไว้เดือนที่แล้ว

 1. สั่งงาน actuator ผ่าน Unity ที่สร้าง UI จาก MRTK library (Status: Success)
 2. อ่านค่า sensor ที่ Demo site ส่งเป็น message ผ่าน MQTT มาแสดงผลใน Unity (Status: แสดงข้อความที่ subscribe topic นั้นๆ ได้แล้ว…

Lucksawan Y. Progress Update #9
63340700413 FRAM#18

ครั้งที่ 9 รายงานความคืบหน้าตั้งแต่ 6 มีนาคม ถึง 5 เมษายน พ.ศ. 2564

Thesis update

จากเดือนที่แล้ว ตั้งใจจะพัฒนาระบบการสื่อสารระหว่าง Unity และ Hardware โดยตั้งใจจะใช้ library M2MQTT ในการสร้างการเชื่อมต่อเพื่อรับส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล MQTT

“ สิ่งที่ควรรู้ในการใช้งานโปรโตคอล MQTT คือ MQTT เป็นโปรโตคอลที่คุยกันด้วยข้อความ (Message) องค์ประกอบของการสื่อสารระหว่าง Client จะสื่อสารผ่าน Broker ตัวกลางที่เชื่อมต่อ Client ทุกตัวไว้ด้วยกัน กำหนดหัวข้อ (Topic) ที่จะใช้สื่อสารให้ตรงกัน จากนั้น Client ตัวที่ต้องการส่งข้อความ จะส่งข้อความ (Publish) เข้าไปที่…

Lucksawan Y. Progress Update #8
63340700413 FRAM#18

ครั้งที่ 8รายงานความคืบหน้าประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564
*หมายเหตุ บล็อกในครั้งนี้ เป็นความคืบหน้าตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม

Thesis update

 • ตั้งใจใช้ library Mixed Reality Toolkit ในการทำ UI สำหรับ Microsoft Hololens 2 ตอนนี้ยังไม่ได้พัฒนา เนื่องจากจะทดลองทำส่วนของ protocal สื่อสารกันระหว่าง Unity และ Hardware ก่อน
 • ในส่วนของการสื่อสารระหว่าง Unity และ Hardware จะใช้ library M2Mqtt อ้างอิงจาก Github นี้
รูปที่ 1. ตัวอย่าง UI และการเชื่อมต่อ MQTT

ทดลองใช้งาน example…

Lucksawan Y. Progress Update #7
63340700413 FRAM#18

ครั้งที่ 7 รายงานความคืบหน้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
*หมายเหตุ บล็อกในครั้งนี้ เป็นความคืบหน้าตั้งแต่ 5 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์

“Work From Home” 1 เดือน …

Thesis Update

Content level 1 บุคคลทั่วไป

จัดเตรียมเนื้อหารูปแบบ text ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาอ่าน base on web โดยใส่เนื้อหาไว้ในเว็บของ ระบบการเรียนรู้ระยะไกลของโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) (hcilab.net)

รูปที่ 1. ตัวอย่างเนื้อหาของบุคคลทั่วไป

เนื้อหาสำหรับบุคคลทั่วไปจัดแบ่งเป็น 3 หัวข้อย่อย ประกอบด้วย 1. Smart Factory คืออะไรนะ 2…

Lucksawan Y. Progress Update #6
63340700413 FRAM#18

ครั้งที่ 6 รายงานความคืบหน้าประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
*หมายเหตุ บล็อกในครั้งนี้ เป็นความคืบหน้าตั้งแต่ 9 ธันวาคม ถึง 5 มกราคม

Thesis Update

ลงทะเบียนทั้งหมด 9 หน่วยกิต (4ม.ค.2564) แผนงานอ้างอิงจาก Gantt Chart ดังรูป

รูปที่ 1. แผนการดำเนินงานวิจัย สำหรับเทอม 2/2563

งานในส่วนของการ “สร้างระบบฝึกอบรมโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม” ที่จะลง 9 หน่วยกิต รวมของเดิม 6 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิตจาก 36 คิดเป็น 42% ของงานทั้งหมด วางแผนไว้ดังนี้
1. ส่วนของเนื้อหาในระบบฝึกอบรม
1.1 จัด Content สำหรับผู้ใช้งาน Level 1
1.2…

Lucksawan Yutthanakorn

FIBO, Thailand.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store